Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä tietosuojaseloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Internethelp

Y-tunnus 2848863-4

www.internethelp.fi
Pukarontie 163

07830 Pukaro

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Johanna Malén
0500959156
info@internethelp.fi

2. Rekisterin nimi

Internethelp asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (lomakkeella on kysytty lupa tallentaa asiakastiedot)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluista kertominen

Joissain tilanteissa tietojen käsittely voi perustua myös muuhun perusteeseen, kuten rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen. Rekisterin tietoja käytetään toimeksiantojen, asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitamiseen, kehittämiseen ja hallintaan sekä asiakasviestintään. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • yrityksen tiedot, kuten y-tunnus

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info@internethelp.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun ne ovat tarpeen henkilötietojen käyttötarkoituksen kannalta. Rekisterinpitäjä voi säilyttää henkilötietoja asiakassuhteen päättymisen jälkeen mahdollisten reklamaatioiden varalta. Asiakastietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan kahden vuoden välein.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Internethelp asiakasrekisteri on yksityisesti ylläpidetty tietolähde.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisessa tai muissa tilanteissa, joissa asiakas luovuttaa tietojaan
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

Lisäksi tietoja voidaan kerätä myös kolmansien osapuolien ylläpitämistä rekistereistä, kuten kaupparekisteristä ja Suomen Asiakastiedosta tai muusta vastaavasta julkisesta tai yksityisestä rekisteristä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä osittain palveluntarjoajille, kuten IT-palveluntarjoajat, kirjanpito- ja perintäpalvelujen tarjoajat sekä viestintäpalvelujen tarjoajat. Rekisterinpitäjä varmistaa riittävillä sopimusvelvoitteille, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista. Muutoin henkilötietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lain edellyttämissä tilanteissa tai rekisteröidyn suostumuksella. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Internethelpin ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Rekisterinpitäjä voi säilyttää henkilötietoja asiakkuuden päättymisen jälkeen mahdollisten reklamaatioiden varalta. Henkilötietojen poistamista tarkastellaan kahden vuoden välein.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tätä tietosuojaselostetta täydentää evästekäytännöt. Voit antaa suostumuksen, kieltäytyä suostumuksen antamisesta tai peruuttaa antamasi suostumuksen evästeiden käyttöön milloin tahansa evästeasetusten kautta.

12. Evästekäytännöt

Internethelpin verk­ko­sivustolla käy­te­tään eväs­teitä palvelun ominaisuuksien toteuttamiseen, palveluiden käytön analysointiin, yleisömittaukseen sekä mark­ki­noin­nin ja mai­non­nan koh­den­ta­mi­seen. Haluamme eväs­tei­den avulla tar­jota sinulle parem­man käyttökokemuksen ja relevantimpaa mainontaa.

Käytämme evästesuostumusten hallintatyökalua (Complianz). Voit evästetyökalun kautta hallita evästeisiin liittyviä valintojasi, esimerkiksi antaa suostumuksen, olla antamatta suostumusta sekä peruuttaa antamasi suostumuksen.